Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng thiết chế văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số bản địa ở Đồng Nai. Chủ nhiệm: Đào Huy Huyền. Thành viên: Nguyễn Đăng Hiệp Phố; Lê Trí Dũng; Phan Thị Thịnh; Lương Thúy Nga. Năm bắt đầu: 2006 - Năm kết thúc: 2007.
2 Cấp bộ: Phương thức sinh kế bền vững với yêu cầu bảo tồn và phát triển của một số tộc người thiểu số ở khu vực vườn quốc gia Cát Tiên. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Thành viên: Phan Văn Dốp; Phan An; Nguyễn Đăng Hiệp Phố. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ