Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu tham khảo môn Giáo dục chính trị (dành cho hệ trung cấp chuyên nghiệp). Chủ nhiệm: Đặng Thị Ánh Nguyệt. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
Minh chứng: Đa nghiệm thu.
2 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu hỏi đáp học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (phần thứ ba). Chủ nhiệm: Đặng Thị Ánh Nguyệt. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: Đã nghiệm thu.
3 Cấp cơ sở (trường): Giải đáp một số thuật ngữ cơ bản của môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (phần thứ nhất). Chủ nhiệm: Đặng Thị Ánh Nguyệt. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: Đã nghiệm thu.
4 Cấp cơ sở (trường): Giải đáp một số thuật ngữ cơ bản của môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (phần thứ hai). Chủ nhiệm: Đặng Thị Ánh Nguyệt. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: Đã nghiệm thu.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ