Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu tham khảo học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ nhiệm: Hồ Thị Luyên. Thành viên: Nguyễn Thị Hương, Lê Thị Huyền, Hồ Thị Luyên. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
Minh chứng: Văn bản.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ