Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Nghiên cứu đánh giá sự ảnh hưởng của sóng biển đến độ sâu hoạt động của thiết bị thám hiểm dưới nước được lai dắt bằng dây. Tác giả: Đồng tác giả. Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu KH&CN Quân sự, số: 42, trang: 77-86, năm: 2016
2 Xây dựng chương trình tự động hóa tổng hợp bộ điều chỉnh của các hệ thống điều khiển tự động theo phương pháp nội suy thực. Tác giả: Đồng tác giả. Tạp chí: Học viện kỹ thuật Quân sự, số: 185, trang: 93-103, năm: 2017
3 Tổng hợp nội suy bộ điều chỉnh của các hệ thống cơ điện tử nhiều vòng. Tác giả: Đào Sỹ Luật, Bùi Hải Đăng, Nguyễn Phú Đăn. Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Công nghệ quân sự,, số: 1859 – 1043, No 59, trang: Tr. 38 – 47., năm: 2019
Minh chứng: đã đăng.
4 Mô hình hóa và ước lượng phần tử liên kết đàn hồi trong các hệ truyền động điện tự động nhiều động cơ bằng phương pháp số”. . Tác giả: . Đào Sỹ Luật, Mai Xuân Dũng, Nguyễn Phú Đăng. Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), số: 206, trang: Tr. 89-98, năm: 2020
Minh chứng: đã đăng.
5 On Finite-Time Output Feedback Sliding Mode Control of a Multi-Motor System”. Tác giả: . Pham Tuan Thanh1 , Tran Xuan Tinh2 , Dao Phuong Nam3 , Dao Sy Luat4 , Nguyen Hong Quang5 . Tạp chí: . Pham Tuan Thanh1 , Tran Xuan Tinh2 , Dao Phuong Nam3 , Dao Sy Luat4 , Nguyen Hong Quang5 , số: . Pham Tuan Thanh1 , Tran Xuan Tinh2 , Dao Phuong Nam3 , Dao Sy Luat4 , Nguyen Hong Quang5 , trang: pp 51-61., năm: 2021
Minh chứng: đã đăng.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ