Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Bộ bài tập môn dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật. Chủ nhiệm: Th.S Hoàng Minh Hòa. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
2 Cấp khoa: Bài giảng học phần dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật. Chủ nhiệm: Th.S Hoàng Minh Hòa. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ