Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Một số kinh nghiệm trong Xây dựng Quý chế bình xét thi đua Cụm thi đua 17. Chủ nhiệm: Phí Hữu Hào. Thành viên: Phí Hữu Hào. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2014.
Minh chứng: Trường Đại học Đồng Nai.
2 Cấp cơ sở (trường): Một số biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Phí Hữu Hào. Thành viên: Phí Hữu Hào. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
Minh chứng: Trường Đại học Đồng Nai.
3 Cấp tỉnh: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác Phòng cháy- Chữa cháy ở trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Phí Hữu Hào. Thành viên: Phí Hữu Hào. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: Trường Đại học Đồng Nai.
4 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ các hoạt động tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Phí Hữu Hao. Thành viên: Phí Hữu Hào. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: Trường Đại học Đồng Nai.
5 Cấp cơ sở (trường): Sử dụng nhãn kiểm kê dùng mã vạch định danh trong công tác quản lý tài sản. Chủ nhiệm: Phí Hữu Hào. Thành viên: Phí Hữu Hào. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: Trường Đại học Đồng Nai.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ