Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp nhà nước: Sử dụng phương pháp hình thức để nhận dạng và phân loại mã độc được đóng gói. Chủ nhiệm: PGS.TS Quản Thành Thơ. Thành viên: Bùi Hoài Thắng, Huỳnh Tường Nguyên, Nguyễn Thiên Bình, Nguyễn Minh Hải, Lê Ngọc Kim Khánh, Lê Đình Thuận, Trần Công Đời. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: https://nafosted.vn/wp-content/uploads/2017/07/damh-muc-nccb-2015-dot-1.pdf

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ