Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Efficient Handling Of 2D Image Queries Using VPC+-tree. Tác giả: Trần Công Đời, Quản Thành Thơ, Dương Tuấn Anh. Tạp chí: Multi-disciplinary Trends in Artificial Intelligence, số: ISBN 978-3-642-35454-0, trang: 176-187, năm: 2012
Minh chứng: https://www.springer.com/us/book/9783642354540
2 Feature-driven Formal Concept Analysis for Malware Hierarchy Construction. Tác giả: Nguyễn Thiên Bình, Trần Công Đời, Quản Thành Thơ, Nguyễn Minh Hải. Tạp chí: Multi-disciplinary Trends in Artificial Intelligence, số: ISBN 978-3-319-26181-2, trang: 385-396, năm: 2015
Minh chứng: https://www.springer.com/us/book/9783319261805
3 Viral Logical Concept Analysis for Malware Conceptual Hierarchy Generation. Tác giả: Nguyễn Thiên Bình, Trần Công Đời, Quản Thành Thơ, Nguyễn Minh Hải. Tạp chí: International Journal of Machine Learning and Computing (IJMLC), số: ISSN: 2010-3700, trang: 49-54, năm: 2017
Minh chứng: http://www.ijmlc.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=72&id=717

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ