Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Cominimax modules and generalized local cohomology modules. Tác giả: Bui Thi Hong Cam, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Science & Technology Development Journal, số: 23(1), trang: 479-483, năm: 2020
Minh chứng: http://stdj.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdj/article/view/1696/2217
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Annihilators and attached primes of local cohomology modules with respect to a system of ideals. Tác giả: Bui Thi Hong Cam. Tạp chí: Algebraic Structures and Their Applications, số: 7(2), trang: 179-193, năm: 2020
Minh chứng: http://as.yazd.ac.ir/article_1959.html

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ