Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Forecasting with Improved Model of Fuzzy Time Series Based on Hedge Algebras. Tác giả: Nguyen Dinh Thuan, Hoang Tung. Tạp chí: International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, số: Volume 9, No.5, trang: 8069-8074, năm: Sep
Minh chứng: http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse166952020.pdf
2 Using Fuzzy Time Series Model Based on Hedge Algebras and Relationship Groups Following Time Points for Forecasting Time Series. Tác giả: Nguyen Dinh Thuan and Hoang Tung. Tạp chí: FDSE 2020 (Future Data and Security Engineering. Big Data, Security and Privacy, Smart City and Industry 4.0 Applications), CCIS , số: , trang: 401–410, năm: 2020
Minh chứng: https://doi.org/10.1007/978-981-33-4370-2_28

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ