Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Tài liệu tham khảo môn Kinh tế chính trị - Phần 2 (Dành cho hệ Trung cấp kinh tế). Chủ nhiệm: Nguyễn Diệp Minh Thy. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
2 Cấp khoa: Vận dụng quan điểm lịch sử - cụ thể nghiên cứu mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm: Nguyễn Diệp Minh Thy. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
3 Cấp khoa: Một số luận điểm vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Diệp Minh Thy. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
4 Cấp khoa: Bài giảng học phần Chính trị 2 (Dành cho hệ Cao đẳng ngoài sư phạm). Chủ nhiệm: Nguyễn Diệp Minh Thy. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2019.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ