Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Research 2017Đại học K4, K5Trường Đại học Đồng Nai
2 Syntax 2017Đại học K4 K6 K7Trường Đại học Đồng Nai
3 Translation 2017Đại học K4Trường Đại học Đồng Nai
4 Reading 2018Đại học K8Trường Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ