Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Key Principles in Developing the Speaking Skill. Chủ nhiệm: Mai Thị Lan Anh. Năm bắt đầu: 2012 - Năm kết thúc: 2013.
2 Cấp cơ sở (trường): Bài tập hỗ trợ môn Ngữ pháp (dành cho sinh viên ĐHSP năm 2) . Chủ nhiệm: Mai Thị Lan Anh. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
3 Cấp cơ sở (trường): Bài tập hỗ trợ môn viết 3. Chủ nhiệm: Mai Thị Lan Anh. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
4 Cấp cơ sở (trường): Bài tập hỗ trợ môn ngữ pháp 2 dành cho sinh viên hệ cao đẳng. Chủ nhiệm: Mai Thị Lan Anh. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
5 Cấp cơ sở (trường): Bài giảng môn viết 2. Chủ nhiệm: Mai Thị Lan Anh. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ