Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Vinh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/11/1974
Chức vụ: Chuyên viên
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Lịch sử thế giới; Tại: Trường ĐH SP Huế
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: C
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Phòng NCKH, SĐH&QHQT
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Hồ Chí Minh trong mối quan hệ giữa Việt Nam với một số nước Đông Nam Á (1930-1954) . Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Vinh. Năm bắt đầu: 2001 - Năm kết thúc: 2002.
Minh chứng: Trường Đại học Khoa học Huế.
2 Cấp cơ sở (trường): Thái Lan trong mối quan hệ với cách mạng Việt nam nửa đầu thế kỷ XX (Trước 1950). Chủ nhiệm: Phạm Thị Hồng Vinh. Năm bắt đầu: 2008 - Năm kết thúc: 2009.
Minh chứng: Trường Đại học Khoa học Huế.
3 Cấp tỉnh: Luật tục đồng bào các dân tộc Cơ tu, Tà Ôi, Bru-Vân kiều ở Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Mạnh. Thành viên: Phạm Thị Hồng Vinh. Năm bắt đầu: 1999 - Năm kết thúc: 2000.
Minh chứng: Quỹ Ford tài trợ.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng là nhà du lịch. Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Tạp chí Huế-Xưa và nay, số: 28, trang: , năm: 1998
2 Tìm hiểu Vatican. Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Thông tin Khoa học Trường Đại học Khoa học Huế, số: 11, trang: , năm: 1999
3 Australia và những biến đổi lịch sử. Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Nghiên cứu Australia tại Huế (Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập liên bang Australia), Trường Đại học Khoa học Huế, số: , trang: , năm: 2001
4 Hồ Chí Minh trong mối quan hệ giữa Việt Nam-Thái Lan, Lào, Campuchia. Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học nhân kỷ niệm 45 năm Đại học Huế, số: Tạp chí Khoa học Đại học Huế, trang: , năm: 2002
5 Điện Biên Phủ - Thắng lợi chung của hai dân tộc Việt-Lào. Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Trường Đại học khoa học Huế, số: , trang: , năm: 2002
6 Tình nghĩa Việt-Lào trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp (Qua tư liệu hồi ký). Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị thông báo khoa học của Khoa Lịch sử (Trường Đại học Khoa học Huế) và Phân viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật Miền Trung, số: , trang: , năm: 2004
7 Quan hệ Thái Lan-Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945-1949). Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Tạp chí Huế Xưa và nay, số: 66, trang: , năm: 2004
8 Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mối quan hệ Việt-Lào. Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Tạp chí Huế - Xưa và nay, số: 45, trang: , năm: 2001
9 Việc khai thác tiềm năng lịch sử - văn hóa Quảng Nam trong công cuộc hội nhập và đổi mới. Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Miền Trung-Tây Nguyên trong tiến trình thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập, số: , trang: , năm: 2005
10 Sự hình thành liên minh ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Thông tin Khoa học - Trường Đại học Khoa học Huế, số: 13, trang: , năm: 2004
11 Địa bàn Thái Lan trong hoạt động của cách mạng Việt Nam (đầu thế kỷ XX-1945). Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế, số: 2(36), trang: , năm: 2007
12 Hoạt động yêu nước của Đặng Thúc Hứa tại Thái Lan đầu thế kỷ XX. Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Cán bộ nữ Trường Đại học khoa học Huế lần thứ VI, số: , trang: , năm: 2007
13 Những âm mưu của thực dân Pháp trong việc trở lại xâm lược Việt Nam từ 09/03/1945 đến 02/09/1945. Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 60 năm ngày toàn quốc kháng chiến - Những vấn đề lịch sử và văn hóa, Trường Đại học Khoa học Huế, số: , trang: , năm: 2006
14 Về những sự kiện của Thừa Thiên-Huế có tác động toàn cục đối với các bước phát triển quan trọng của lịch sử dân tộc. Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học cán bộ nữ Trường Đại học Khoa học Huế lần thứ VII, số: , trang: , năm: 2009
15 Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh hoa văn hóa Trung Hoa cổ đại. Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Chủ tịch hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Huế và Trường Đại học Khoa học Huế, số: , trang: , năm: 2010
16 Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đối với văn hóa Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số: 7-2010, trang: , năm: 2010
17 Tài năng và phẩm chất chính trị của Nguyễn Cư Trinh trong việc xác lập chủ quyền đất nước trên các vùng đất Tây Nam Bộ. Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Kỷ yêu Hội thảo Khoa học Danh nhân Nguyên Cư Trinh với việc xác lập chủ quyền vùng đất An Giang và Nam Bộ giữa thế kỷ XVIII, số: , trang: , năm: 2011
18 Quan hệ kinh tế Việt Nam-Đài Loan (1986-2009). Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế Quan hệ Việt Nam-ASEAN-Taiwan, Trường Đại học Khoa học Huế và Đại học Chinan (Đài Loan), số: , trang: , năm: 2011
19 Những giá trị lịch sử và sử học trong toàn tập Hồ Chí Minh. Tác giả: Phạm Hồng Việt, Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Trường Đại học Quảng Bình, số: , trang: , năm: 2011
20 Đông Nam Bộ với tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Thông tin Khoa học Trường Đại học Đồng Nai, số: 01, trang: , năm: 2012
21 Ảnh hưởng của Nho giáo đối với phụ nữ Trung Quốc thời phong kiến. Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế Luân thường Nho giáo dưới góc nhìn xuyên văn hóa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, số: , trang: , năm: 2013
22 Cách mạng tư sản Pháp và Công giáo. Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số: , trang: , năm: 2011
23 Về việc xây dựng Thư khố và phát huy các giá trị văn hóa-giáo dục của Văn miếu Trấn Biên. Tác giả: Phạm Hồng Việt, Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Tiếp tục thực hiện quy hoạch và phát huy các giá trị văn hóa của Văn miếu Trấn Biên, số: , trang: , năm: 2014
24 Ngoại giao nhân dân trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước. Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Thông tin Khoa học - Trường Đại học Đồng Nai, số: 09, trang: , năm: 2015
25 Ngoại giao nhân dân Việt nam và quan hệ Việt-Mỹ. Tác giả: Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 20 năm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ: Thành tựu và triển vọng (Trường Đại học khoa học Huế, Trường Đại học Sư phạm Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ Huế, Hội hữu nghị Việt-Mỹ tỉnh Thừa Thiên-Huế), số: , trang: , năm: 2015
26 Những giá trị lịch sử-văn hóa - Một nhịp cầu của tình hữu nghị Việt-Pháp. Tác giả: Phạm Hồng Việt, Phạm Thị Hồng Vinh. Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số: 01(208) , trang: , năm: 2018
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
1 Những khía cạnh lịch sử văn hóa Việt nam và thế giới. Chủ biên: Khoa Lịch sử-Trường Đại học khoa học Huế. Đồng tác giả: Tham gia. Nơi xuất bản: Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Năm: 2009
2 220 năm Cách mạng Pháp (1789-2009) và quan hệ Việt-Pháp trong lịch sử. Chủ biên: Đại học Huế. Đồng tác giả: Tham gia. Nơi xuất bản: Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Năm: 2009
3 Cách mạng tháng Tám ở Nam Bộ. Chủ biên: Khoa Lịch sử Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng tác giả: Tham gia. Nơi xuất bản: Nxb Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Năm: 2010
4 Tiếp cận lịch sử, văn hóa và xã hội toàn cầu, Tập 1. Chủ biên: Khoa Lịch sử - Đại học khoa học Huế. Đồng tác giả: Tham gia. Nơi xuất bản: Nxb Thuận Hóa, Huế. Năm: 2012
5 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chủ biên: Trường Đại học Sư phạm Huế. Đồng tác giả: Tham gia. Nơi xuất bản: Nxb Đại học Huế. Năm: 2014
6 Chiến thắng Điện Biên Phủ-Những vấn đề lịch sử, Tập 1. Chủ biên: Đại học Thủ Dầu Một. Đồng tác giả: Tham gia. Nơi xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm: 2014
7 Tiếp cận lịch sử, văn hóa và xã hội toàn cầu, Tập 2. Chủ biên: Khoa Lịch sử-Đại học khoa học Huế. Đồng tác giả: Tham gia. Nơi xuất bản: Nxb Thuận Hóa, Huế. Năm: 2017
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ