Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thị Túy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/09/1980
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Lịch sử ĐCS; Tại: Trường ĐH KH & XH Nhân Văn TP.HCM
Lĩnh vực NC Tư tưởng Hồ Chí Minh Đường lối cách mạng của ĐCSVN Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam Chính trị
Chức danh KH:
Tiếng Anh: C
Ngoại ngữ:
Tin học: A
Đơn vị công tác: Bộ môn Lý luận Chính trị
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): giải pháp tăng cường tổ chức hoạt động tự học môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN đối với SV trường ĐHĐN. Chủ nhiệm: ĐỒNG TÁC GIẢ. Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Túy - ThS.Hoàng Minh Hiền - ThS. Trần Thị Lợi. Năm bắt đầu: 2012 - Năm kết thúc: 2013.
Minh chứng: Đề tài cấp trường.
2 Cấp khoa: ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: “KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM” (Chương 2: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam) (Chương trình liên thông Đại học Giáo dục chính trị - Đại học Huế). Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị túy. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
Minh chứng: Đề tài cấp khoa.
3 Cấp khoa: ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN HỌC“GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ” (Phần: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI VÀ TU DƯỠNG ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT). Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị túy. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
Minh chứng: Đề tài cấp khoa.
4 Cấp khoa: BỘ ĐỀ THI TỰ LUẬN MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ (Dành cho hệ Trung cấp chuyên nghiệp). Chủ nhiệm: Đồng tác giả. Thành viên: ThS. Nguyễn Thị túy - ThS. Hoàng Minh Hiền - ThS. Phạm Thị Thu. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: Đề tài cấp khoa.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giảng dạy các môn LLCT ở Trường ĐHĐN. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Túy - ThS. Phạm thị Thu. Tạp chí: Thông tin khoa học - trường ĐHĐN, số: 03 (ISSN 2354-1482), trang: Tr. 122 - 127, năm: 2012
2 Một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho SV trường ĐHĐN.. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Túy . Tạp chí: Trang điện tử Dạy và Học ngày nay cơ quan Trung ương Hội Khuyến học VN, số: Trang điện tử ngày 09/11/2015, trang: , năm: 2015
3 Một số nguyên nhân dẫn đến đói nghèo ở tỉnh Đồng Nai. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Túy. Tạp chí: Dạy và Học ngày nay, số: ISSN 1859-2694, trang: Tr.58-61, năm: 2015
4 Nâng cao chất lượng dạy và học môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN ở trường ĐHĐN. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Túy - ThS. Hoàng Minh Hiền. Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHĐN, số: SỐ 03 (ISSN 2354-1482), trang: Tr.89-102, năm: 2016
5 Những sáng tạo lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Túy - ThS. Hoàng Minh Hiền. Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHĐN, số: số 04, trang: Tr.60-72, năm: 2017
6 Vận dụng những điểm mới của Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy môn đường lối cách mạng của ĐCSVN trong các trường Cao đảng và Đại học hiện nay . Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Túy . Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Khoa học, số: ISBN:978-604-919-932-5, trang: tr. 186-196, năm: 2017
7 Sáng tạo của ĐCSVN trong quá trình vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng VN. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Túy . Tạp chí: Tạp chí Khoa học - trường ĐHĐN, số: 13, trang: Tr.53-62, năm: 2019
Minh chứng: ISSN 2354-1482.
8 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tác giả: NCS.ThS. Nguyễn Thị Túy. Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHĐN, số: 16, trang: 64-73, năm: 2020
9 Phát triển nguồn nhân lực ở tỉnh Đồng Nai 2005-20018, chủ trương, kết quả và kinh nghiệm. Tác giả: NCS.ThS. Nguyễn Thị Túy. Tạp chí: Tạp chí Lịch sử Đảng , số: 350, trang: 100-104, năm: 2020
10 Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở khu vực nông nghiệp, nông thôn 2008-2020. Tác giả: NCS.ThS. Nguyễn Thị Túy. Tạp chí: Tạp chí Lịch sử Đảng, số: 358, trang: 109-112, năm: 2020
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
1 tài liệu hướng dẫn học tập học phần: Đường lối cách mạng của ĐCSVN. Chủ biên: NCS.ThS. Nguyễn thị Túy. Đồng tác giả: TS. Phạm Thị Minh Nguyệt- ThS. Nguyễn Tiến Đảm-ThS. Phạm Thị Quế trân. Nơi xuất bản: Khoa học xã hội. Năm: 2019
2 Tài liệu Hỏi-đáp môn học Giáo dục chính trị (Đồng chủ biên). Chủ biên: Ths. Lê Đức Thọ. Đồng tác giả: - ThS. Lê Dương Thùy Hương- ThS. Nguyễn Thị Túy - TS.Phạm Thị Minh Nguyệt -Ths. Trần Thị Mai- ThS. Phạm thị Thu. Nơi xuất bản: Đại học Huế. Năm: 2019
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2010 giấy khen
Minh chứng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009 - 2010.
Sở giáo dục tỉnh Đồng Nai519/QĐKT31/05/2010
2 2011 giấy khen
Minh chứng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2010 - 2011.
Hiệu trưởng trường ĐHĐN640/QĐ - ĐHĐN20/09/2011
3 2012 chiến sĩ thi đua cơ sở
Minh chứng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011 - 2012.
Trường đại học Đồng Nai459/QĐ - ĐHĐN06/08/2012
4 2013 chiến sĩ thi đua cơ sở
Minh chứng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012 - 2013.
Trường ĐHĐN476/QĐ-ĐHĐN17/07/2013
5 2016 giấy khen
Minh chứng: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.
Ban chấp hành Đảng bộ trường ĐHĐN676/QĐ-ĐU ĐHĐN06/12/2016
6 2016 Bằng khen
Minh chứng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2014-2015 đến 2015 - 2016.
Ủy ban nhân dân tỉnh ĐN2126/QĐ - UBND26/08/2016
7 2017 giấy khen
Minh chứng: Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, nhiệm kỳ 2014-2017.
Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường ĐHĐN 21/09/2017
8 2018 giấy khen
Minh chứng: Có nhiều cố gắng trong hoc tập và rèn luyện. Lớp Trung cấp lý luận chính trị K33B.
Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Đồng Nai 16/05/2018
9 2020 Giấy khen Trường ĐHĐN  

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ