Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Duy Anh Tuấn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/12/1964
Chức vụ: Trưởng phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên cao cấp
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Vật lý chất rắn; Tại: Trường ĐH Huế
Lĩnh vực NC - Chế tạo vật liệu gốm và màng mỏng PZT hỏa điện ứng dụng để chế tạo các loại cảm biến, đầu thu hồng ngoại. - Vật liệu nano
Chức danh KH: Phó Giáo sư; công nhận năm:
Tiếng Anh: CN
Ngoại ngữ:
Tin học: CN
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Chế tạo nghiên cứu tính chất sắt điện và hỏa điện của màng mỏng Pb(Zr0,825Ti0,175)O3 pha tạp có cấu trúc nano bằng phương pháp Pechini cải tiến. Chủ nhiệm: Nguyễn Duy Anh Tuấn. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2015.
2 Cấp cơ sở (trường): Chế tạo và nghiên cứu tính chất áp điện, hỏa điện của gốm PZT pha tạp. Chủ nhiệm: Nguyễn Duy Anh Tuấn. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
3 Cấp bộ: Nghiên cứu năng lực tổ chức và triển khai hoạt động Nghiên cứu Khoa học của giảng viên các trường đại học địa phương thuộc vùng Nam bộ. Chủ nhiệm: Võ Văn Lộc. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
4 Cấp cơ sở (trường): Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động Nghiên cứu khoa học trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Duy Anh Tuấn. Thành viên: Lê Xuân Hùng, Đinh Văn Minh. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Nghiên cứu chế tạo màng mỏng sắt điện PZT 53/47 bằng phương pháp Pechini cải tiến.. Tác giả: Trương Văn Chương, Lê Quang Tiến Dũng, Nguyễn Duy Anh Tuấn, Huỳnh Duy Nhân. Tạp chí: Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ 5 - Vũng Tàu, số: , trang: 669-671, năm: 2007
2 Nghiên cứu các tính chất vật lý của gốm PZT 53/47 chế tạo bằng phương pháp siêu âm.. Tác giả: Trương Văn Chương, Lê Quang Tiến Dũng, Nguyễn Duy Anh Tuấn, Đỗ Phượng Hoàng Anh. Tạp chí: Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ 5 - Vũng Tàu, số: , trang: 666-668, năm: 2007
3 Investegation and Fabrication of PZT53/47 Ferroelectric Materials by Improvement Pechini Method.. Tác giả: Truong Van Chuong, Huynh Duy Nhan, Le Quang Tien Dung, Nguyen Duy Anh Tuan. Tạp chí: Proceeding of the APCTP-ASEAN Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology (IWONN’2008), số: , trang: 436-441, năm: 2008
4 Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của gốm sắt điện Pb(Zr0,825Ti0,175)O3 pha tạp Cr3+.. Tác giả: Nguyễn Duy Anh Tuấn, Trương Văn Chương, Võ Duy Dần, Lê Quang Tiến Dũng. Tạp chí: Tạp chí Đại học Huế, số: 58, trang: 149-157, năm: 2010
5 Nghiên cứu chế tạo và ảnh hưởng cấu trúc, vi cấu trúc đến tính chất điện, điện môi của hệ gốm(1-x)PMN – xPT.. Tác giả: Võ Duy Dần, Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Duy Anh Tuấn. Tạp chí: Đại học Huế, số: 58, trang: 15-24, năm: 2010
6 Effect of Ta5+ concentration on ferroelectric and pyroelectric properties of the Pb(Zr0.825Ti0.175)O3 ceramic system.. Tác giả: Nguyen Duy Anh Tuan, Vo Duy Dan. Tạp chí: International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology 2009 (IWAMN 2009), số: , trang: 6-10, năm: 2009
7 Effect of Ta5+ concentration on structure, microstructure and electric property of the Pb(Zr0.825Ti0.175)O3 ceramic system.. Tác giả: Nguyen Duy Anh Tuan, Vo Duy Dan. Tạp chí: International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology 2009 (IWAMN 2009), số: , trang: 11-17, năm: 2009
8 Effect of Cr3+ concentration on ferroelectric and pyroelectric properties of the Pb(Zr0.825Ti0.175)O3 ceramic system.. Tác giả: Nguyen Duy Anh Tuan, Vo Duy Dan. Tạp chí: International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology 2009 (IWAMN 2009), số: , trang: , năm: 2009
9 Effect of Cr3+ concentration on structure, microstructure and electric property of the Pb(Zr0.825Ti0.175)O3 ceramic system.. Tác giả: Nguyen Duy Anh Tuan, Vo Duy Dan. Tạp chí: International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology 2009 (IWAMN 2009), số: , trang: , năm: 2009
10 Synthesis and study of effect of La3+ concentration on ferroelectric and pyroelectric properties of the ferroelectric ceramic PZT30/70 - 3% wt PMN system.. Tác giả: Vo Duy Dan, Doan Nam Huu, Nguyen Duy Anh Tuan. Tạp chí: International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology 2009 (IWAMN 2009) , số: , trang: , năm: 2009
11 Effect of Cr3+ concentrations on structure, microstructure and some physical properties of the Pb(Zr0.825Ti0.175)O3 ferroelectric ceramic system.. Tác giả: Nguyen Duy Anh Tuan, Vo Duy Dan, Truong Van Chuong, Le Quang Tien Dung. Tạp chí: Proceeding of the 2009 International Forum on Strategic Technologies (IFOST2009), - Ho Chi Minh City, Vietnam, số: , trang: 209-212, năm: 2009
12 Synthesis and study of Structure, Microstrure and Dielectric, Pyroelectric Properties of the Ferroelectric Ceramic System of PZT 82.5/17.5 doped with Ta5+.. Tác giả: Nguyen Duy Anh Tuan, Truong Van Chuong, Vo Duy Dan. Tạp chí: Proceding of the 2009 International Forum on Strategic Technologies (IFOST2009), Ho Chi Minh City, Vietnam,, số: , trang: , năm: 2009
13 Effects of the Cr2O3 and Ta2O5 on structure, microstructure and some physical properties of the based- PZT Ferroelectric ceramics.. Tác giả: Vo Duy Dan, Nguyen Duy Anh Tuan, Truong Van Chuong, Dinh Thi Que Quyen. Tạp chí: Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009) - Đà Nẵng, số: , trang: 400-408, năm: 2009
14 Effect of Cr3+ concentrations on structure, microstructure and dielectric, ferroelectric, pyroelectric properties of the Pb(Zr0.825Ti0.175)O3.. Tác giả: Nguyen Duy Anh Tuan, Vo Duy Dan. Tạp chí: Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009) - Đà Nẵng, số: , trang: 394-399, năm: 2009
15 Ảnh hưởng của nồng độ oxit chì dư đến cấu trúc, vi cấu trúc và tính chất điện môi, sắt điện, hỏa điện của hệ vật liệu Pb(Zr0,825Ti0,175)O3 – 1,25% Cr2O3 tổng hợp bằng phương pháp nung nhanh.. Tác giả: Nguyen Duy Anh Tuan, Truong Van Chuong, Vo Duy Dan, Nguyen Dinh Tung Luan. Tạp chí: Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009) - Đà Nẵng, số: , trang: 421-424, năm: 2009
16 Tổng hợp và nghiên cứu các tính chất sắt điện, hỏa điện của màng mỏng PZT có cấu trúc nano pha tạp đồng thời Cr2O3 và Ta2O5.. Tác giả: Nguyễn Duy Anh Tuấn, Võ Duy Dần, Trương Văn Chương, Hoàng Công Phương. Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ , số: 52(3C), trang: 473-479, năm: 2014
17 Năng lực tổ chức và triển khai hoạt động Nghiên cứu Khoa học của giảng viên các trường Đại học địa phương thuộc vùng Nam bộ (đề tài cấp bộ).. Tác giả: Bùi Trung Hưng, Võ Văn Thắng, Nguyễn Duy Anh Tuấn, Trần Hồng Nhung. Tạp chí: Tạp chí Đại học An Giang, số: Vol 9 (1), trang: 19-25, năm: 2016
18 Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển của trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp lẻ.. Tác giả: Đỗ Thị Bé Hạnh, Nguyễn Duy Anh Tuấn. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại Học Đồng Nai, số: 5, trang: 130-141, năm: 2017
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Preparation and investigation of ferroelectric Pb(Zr0.53Ti0.47)O3 by modified Pechini method.. Tác giả: Truong Van Chuong, Huynh Duy Nhan, le Quang Tien Dung, Nguyen Duy anh Tuan. Tạp chí: APCTP - ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (AMSN08) IOP Publishing Journal of Physics: Conference Series 187 (2009) 012045 doi:10.1088/1742-6596/187/1/012045,, số: , trang: , năm: 2009
Minh chứng: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/187/1/012045/pdf
2 Effect of Cr3+ and Ta5+ Concentrations on Structure, Microstructure, Electric, Dielectric, Ferroelectric and Pyroelectric Properties of the Pb(Zr0.825Ti0.175)O3 Ceramic System.. Tác giả: Nguyen Duy Anh Tuan, Vo Duy Dan. Tạp chí: e-Journal of Surface Science and Nanotechnology, số: 10, trang: 277-285, năm: 2012
Minh chứng: https://www.jstage.jst.go.jp/article/ejssnt/10/0/10_277/_pdf
3 Electrical Conduction and Resistance Switching Mechanisms of Ag/ZnO/Ti Structure.. Tác giả: Trung Do Nguyen, Kim Ngoc Pham, Vinh Cao Tran, Duy Anh Tuan Nguyen, Bach Thang Phan. Tạp chí: Journal of IKEEE, số: Vol 17, No 3, trang: 229-233, năm: 2013
Minh chứng: http://dx.doi.org/10.7471/ikeee.2013.17.3.229
4 Synthesis and Study of Structure, Microstructure and Physical Properties of the Ceramic System of PZT 82.5/17.5 doped with Ta5+.. Tác giả: Tuan Nguyen Duy Anh. Tạp chí: Proceding of the Third International Coference on “Advances in applied Science and Enviromental Technology” (ASET’15), December 28-29, 2015, Bangkok, Thailand, số: , trang: 66-69, năm: 2015
5 Linear and nonlinear magneto-optical absorption in a quantum well modulated by intense laser field.. Tác giả: Huynh Vinh Phuc, Nguyen Duy Anh Tuan, Le Dinh. Tạp chí: Superlattices and microstructures, số: 100, trang: 1112-1119, năm: 2016
Minh chứng: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074960361630310X
6 Sythesis and study of effect of Cr3+ concentration on physical properties and Pyroelectric property of the Pb(Zr0.825Ti0.175)O3 ceramic system.. Tác giả: Tuan Nguyen Duy Anh. Tạp chí: International Journal of Environmental Engineering - IJEE, số: Vol 4 (1), trang: 40-43, năm: 2017
 
TTSách, giáo trình
1 Bài tập trắc nghiệm Vật lý 6. Chủ biên: Nguyễn Anh Thi. Đồng tác giả: Nguyễn Danh, Vũ Trung Hòa, Hoàng Công Phương, Huỳnh Thị Kim Thoa, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Duy Anh Tuấn. Nơi xuất bản: NXB Giáo dục. Năm: 2002
2 Bài tập trắc nghiệm Vật lý 7. Chủ biên: Nguyễn Thành Dũng. Đồng tác giả: Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Danh, Ngô Phước Đức, Vũ Trung Hòa, Võ An Ninh, Nguyễn Duy Anh Tuấn. Nơi xuất bản: NXB Giáo dục. Năm: 2003
3 264 Bài tập trắc nghiệm Vật lý 8. Chủ biên: Nguyễn Thành Dũng. Đồng tác giả: Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Danh, Ngô Phước Đức, Vũ Trung Hòa, Võ An Ninh, Nguyễn Duy Anh Tuấn. Nơi xuất bản: NXB Giáo dục. Năm: 2004
4 Bài tập trắc nghiệm Vật lý 9. Chủ biên: Ngô Phước Đức. Đồng tác giả: Nguyễn Thành Dũng, Vũ Trung Hòa, Nguyễn Duy Anh Tuấn, Nguyễn Danh, Võ An Ninh, Hà Hợp Phát. Nơi xuất bản: NXB Giáo dục. Năm: 2005
5 Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10. Chủ biên: Vũ Trung Hòa. Đồng tác giả: Nguyễn Danh, Nguyễn Duy Anh Tuấn. Nơi xuất bản: NXB Giáo dục. Năm: 2006
6 Giáo trình Vật Lý Chất Rắn Đại Cương. Chủ biên: Nguyễn Duy Anh Tuấn. Nơi xuất bản: NXB Đại học Huế. Năm: 2016
7 Giáo trình Cơ sở Khoa học Vật liệu. Chủ biên: Nguyễn Duy Anh Tuấn. Nơi xuất bản: NXB Đại học Huế. Năm: 2017
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
1 Lê Hoài Vân Thủy
Đề tài: Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển của trạng thái kết hợp hai mode SU(1,1) chẵn
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Sư Phạm- Đại học Huế20152015
2 Phạm Văn Tiến
Đề tài: Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển của trạng thái kết hợp hai mode SU(1,1) lẻ
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Sư Phạm-Đại học Huế20152015
3 Đỗ Thị Bé Hạnh
Đề tài: Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển của trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp lẻ
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Sư Phạm-Đại học Huế20162016
4 Phan Hữu Trung Kiên
Đề tài: Định lượng độ rối và viễn tải lượng tử với trạng thái thêm hai và bớt một photon lên hai mode kết hợp chẵn
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thac sĩTrường Đại học Sư phạm-Đại học Huế20182018
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2012 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2486/QĐ-UBND29/08/2012
2 2014 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai1115/QĐ-UBND20/04/2014
3 2015 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2650/QĐ-UBND03/09/2015
4 2016 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai3243/QĐ-UBND06/10/2016
5 2011 Chiến sĩ thi đua Cơ sở Trường Đại học Đồng Nai640/QĐ-ĐHĐN20/09/2011
6 2012 Chiến sĩ thi đua Cơ sở Trường Đại học Đồng Nai459/QĐ-ĐHĐN06/08/2012
7 2013 Chiến sĩ thi đua Cơ sở Trường Đại học Đồng Nai476/QĐ-ĐHĐN17/07/2013
8 2014 Chiến sĩ thi đua Cơ sở Trường Đại học Đồng Nai406/QĐ-ĐHĐN03/07/2014
9 2015 Chiến sĩ thi đua Cơ sở Trường Đại học Đồng Nai516/QĐ-ĐHĐN22/06/2015
10 2016 Chiến sĩ thi đua Cơ sở Trường Đại học Đồng Nai633/QĐ-ĐHĐN01/07/2016
11 2017 Chiến sĩ thi đua Cơ sở Trường Đại học Đồng Nai786/QĐ-ĐHĐN08/08/2017

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ