Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Phạm Thị Quế Trân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/04/1976
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Triết học; Tại: Trường ĐH Quốc Gia Hà Nội
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học: CN
Đơn vị công tác: Bộ môn Lý luận Chính trị
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Suy nghĩ về tiêu chuẩn để trở thành "đầy tớ trung thành của nhân dân" trong việc xây dựng đội ngũ đảng viên ở Bộ môn Lý luận chính trị, trường Đại học Đồng Nai. Tác giả: Phạm Thị Quế Trân. Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, số: SỐ 04, trang: 69, năm: 2017
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/UserFiles/Docs/TapChi/2017/so%2004/7.%20Pham%20Thi%20Que%20Tran_68-76.pdf
2 Quan điểm của V.I.Lênin về nhà nước và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Tác giả: Phạm Thị Quế Trân. Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, số: 09, trang: 49, năm: 2018
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/UserFiles/Docs/TapChi/2018/So%2009-2018/5.%20Pham%20Thi%20Que%20Tran_49-57.pdf
3 Ứng dụng CNTT vào trong bài giảng các môn Lý luận chính trị. Tác giả: Đồng tác giả Phạm Thị Quế Trân & Hoàng Minh Hiền. Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học trường Đại học Đồng Nai, số: 01, trang: , năm: 2002
4 Một vài suy nghĩ giải pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin. Tác giả: Phạm Thị Quế Trân. Tạp chí: Thông tin khoa học trường Đại học Đồng Nai, số: 01, trang: , năm: 2012
5 ĐẤU TRANH NGOẠI GIAO TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM. Tác giả: Phạm Thị Thu & Phạm Thị Quế Trân. Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, số: SỐ 19 - 2020, trang: 36-45, năm: 2020
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/UserFiles/Docs/TapChi/2020/So%2019/5.%20Pham%20Thi%20Thu_36-45.pdf
6 Suy nghĩ về tiêu chuẩn để trở thành “đầy tớ trung thành của nhân dân” trong việc xây dựng đội ngũ đảng viên ở bộ môn lý luận chính trị, Đại học Đồng Nai. Tác giả: Phạm Thị Quế Trân. Tạp chí: Tạp chí khoa học – Đại học Đồng Nai, số: 4, trang: 67-76, năm: 2017
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/UserFiles/Docs/TapChi/2017/so%2004/7.%20Pham%20Thi%20Que%20Tran_68-76.pdf
7 Quan điểm của V.I. Lênin về nhà nước và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Tác giả: Phạm Thị Quế Trân. Tạp chí: Tạp chí khoa học – Đại học Đồng Nai, số: 9, trang: 49-57, năm: 2018
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/UserFiles/Docs/TapChi/2018/So%2009-2018/5.%20Pham%20Thi%20Que%20Tran_49-57.pdf
8 Luận điểm “khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp” của C.Mác và vấn đề xây dựng, phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Tác giả: Phạm Thị Quế Trân. Tạp chí: Tạp chí khoa học – Đại học Đồng Nai, số: 12, trang: 55-64, năm: 2019
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/UserFiles/Docs/TapChi/2019/So%2012/6.%20Pham%20Thi%20Que%20Tran_55-64.pdf
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2009 Bằng khen Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh270523/10/2009
2 2015 Giấy khen Đại học Đồng Nai51622/6/2015

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ