Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Trương Văn Minh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/01/1979
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên chính
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử hạt nhân; Tại: Viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt Nam
Lĩnh vực NC Vật lí nguyên tử và hạt nhân, Kỹ thuật phân tích kích hoạt nơtron, Khoa học kỹ thuật hạt nhân và ứng dụng, Vật lý y khoa, Giảng dạy Vật lý.
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B2
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
1 Cấp nhà nước: Nghiên cứu phát triển thiết bị và khai thác dòng nơtron nhiệt trên kênh ngang số 1 lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Mã số KC.05.08/16-20. Chủ nhiệm: Phạm Ngọc Sơn. Thành viên: Trương Văn Minh và các thành viên khác. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2020.
Minh chứng: http://kc05.vpct.gov.vn/ProjectDetail.html?projectId=1174
2 Cấp cơ sở (trường): Nghiên cứu ứng dụng phương pháp trùng phùng gamma-gamma trong phân tích kích hoạt. Chủ nhiệm: Trương Văn Minh. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2017.
3 Cấp cơ sở (trường): Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích kích hoạt nơtron bằng phương pháp trùng phùng gamma-gamma . Chủ nhiệm: Trương Văn Minh. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2020.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Determination of relative and absolute efficiency functions in the range of 122 keV - 8,5 MeV of HpGe detector. Tác giả: Nguyen An Son, Dang Lanh, Truong Van Minh. Tạp chí: Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, ĐHQG – HCM, số: tập 18, số T2, trang: 79-86, năm: 2015
Minh chứng: http://www.vjol.info/index.php/JSTD
2 Khả năng của phương pháp trùng phùng gamma-gamma trong phân tích arsenic và selenium. Tác giả: Trương Văn Minh và các tác giả khác. Tạp chí: Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, ĐHQG – HCM, số: tập 17, số T2, trang: 82-88, năm: 2014
Minh chứng: http://www.vjol.info/index.php/JSTD
3 Xác định arsenic trong mẫu địa chất bằng phương pháp trùng phùng gamma-gamma. Tác giả: Trương Văn Minh và các tác giả khác. Tạp chí: Tạp chí khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, số: Tập 30, số 6S, trang: 393-398, năm: 2014
Minh chứng: https://js.vnu.edu.vn/NST/
4 Xác định selenium trong mẫu địa chất bằng phương pháp trùng phùng gamma – gamma. Tác giả: Trương Văn Minh và các tác giả khác. Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, số: số 1(86), trang: 123-125, năm: 2015
Minh chứng: http://tapchikhcn.udn.vn/
5 Xác lập tham số của hệ phổ kế trùng phùng cho phân tích kích hoạt. Tác giả: Trương Văn Minh và các tác giả khác. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Nai, số: số 2, trang: 140 – 146, năm: 2016
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/
6 Xác định hàm lượng selenium trong mẫu sinh học bằng phương pháp trùng phùng gamma – gamma. Tác giả: Trương Văn Minh và các tác giả khác. Tạp chí: Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, ĐHQG – HCM, số: tập 19, số T5, trang: 154 - 161, năm: 2016
Minh chứng: http://www.vjol.info/index.php/JSTD
7 Thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm xác định chiết suất chất lỏng và sử dụng trong dạy học theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm. Tác giả: Hồ Sỹ Chương, Trương Văn Minh và các tác giả khác. Tạp chí: JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, Educational Sci, số: Vol. 61, No. 8B, trang: 156-164, năm: 2016
Minh chứng: https://js.vnu.edu.vn/ER/
8 Phát triển chương trình con làm khớp dữ liệu với nhiều mô hình. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh, Trương Văn Minh. Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai, số: số 3, trang: 122 – 130, năm: 2016
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/
9 The algorithms for neutron pulse detection with scintillation detector. Tác giả: Phan Văn Chuân, Trương Văn Minh và các tác giả khác. Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai, số: số 3, trang: 131 – 141, năm: 2016
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/
10 Thiết kế và đánh gia buồng chứa nguồn nơtron phục vụ nghiên cứu và đào tạo sử dụng MCNP5. Tác giả: Trương Văn Minh và các tác giả khác. Tạp chí: Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, ĐHQG – HCM, số: tập 20, số T2, trang: 83 – 89, năm: 2017
Minh chứng: http://www.vjol.info/index.php/JSTD
11 Xác định hệ số hấp thụ bức xạ của nhôm đối với beta bằng hệ đếm ST-360. Tác giả: Trương Văn Minh và các tác giả khác. Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai, số: số 8, trang: 130 – 135, năm: 2018
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/
12 Áp dụng kỹ thuật trùng phùng gamma-gamma xác định selenium trong mẫu Smell. Tác giả: Trương Văn Minh, Vũ Hoàng Nguyệt Nương. Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai, số: số 9, trang: 129 – 136, năm: 2018
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/
13 Application of correlation pattern recognition technique for neutron gamma discrimination in the EJ-301 liquid scintillation detector. Tác giả: Phan Van Chuan1*, Truong Van Minh, Bui Thanh Trung, Nguyen Thi Phuc, Tran Ngoc Dieu Quynh. Tạp chí: Nuclear Science and Technology, số: Vol.8, No. 2, trang: pp. 19-26, năm: 2018
Minh chứng: https://vinatom.gov.vn/nuclear-science-and-technology-no2-2018/
14 KHẢO SÁT THAY ĐỔI THÔNG LƯỢNG NEUTRON TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Sang, Hồ Hữu Thắng, Phan Bảo Quốc Hiếu, Phạm Xuân Hải, Trương Văn Minh,. Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, số: SỐ 13, trang: 113-117, năm: 2019
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/
15 Ứng dụng kỹ thuật huỳnh quang tia X trong phân tích các nguyên tố vết của nước Hồ Xuân Hương. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Sang, Trương Văn Minh, Phạm Thị Ngọc Hà, Trần Ngọc Diệu Quỳnh, Bùi Thị Tươi, Nguyễn Ngọc Tâm,. Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai, số: 16, trang: pp. 147 – 154, năm: 2020
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/
16 Thuật toán cải thiện độ phân giải phổ gamma nối tầng bậc hai. Tác giả: Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Ngọc Anh, Phan Bảo Quốc Hiếu, Hồ Hữu Thắng, Trương Văn Minh. Tạp chí: tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, ĐHQG – HCM, số: 4, trang: pp. 818 – 826, năm: 2020
Minh chứng: http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns
17 Tính toán tiết diện tán xạ nơtron nhiệt cho tinh thể Bismuth Sapphire. Tác giả: Lê Viết Huy, Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Minh Sang, Phan Bảo Quốc Hiếu, Trương Văn Minh. Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai, số: 19, trang: pp. 103 – 108, năm: 2020
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/tap-chi-khoa-hoc-so-19-2020
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Determination of selenium in geological sample by event–event coincidence technique. Tác giả: Nguyen Xuan Hai, Truong Van Minh và các tác giả khác. Tạp chí: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, số: Vol 304, trang: 1179–1183, năm: 2015
Minh chứng: DOI 10.1007/s10967-015-3930-y.
2 Determination of Arsenic with Overlap Peaks in Neutron Activation Analysis by Event-Event Coincidence Technique. Tác giả: Truong Van Minh và các tác giả khác. Tạp chí: Asian Journal of Chemistry, số: Vol 28, No 9, trang: 1913 - 1916, năm: 2016
Minh chứng: https://doi.org/10.14233/ajchem.2016.19788
3 Determination of selenium in environmemtal sample by gamma–gamma coincidence method. Tác giả: Truong Van Minh và các tác giả khác. Tạp chí: International Journal of Environmental Engineering–IJEE, số: Vol 2, Issue 2 , trang: 108 – 111, năm: 2015
Minh chứng: [ISSN: 2374-1724].
4 Application of gamma-gamma coincidence methods in neutron activation analysis. Tác giả: Truong Van Minh và các tác giả khác. Tạp chí: Proceedings the 4th academic conference on natural science for young scientists, master and phd. students from asean countries, Bangkok, Thailand, số: ISSN 978-604-913-088-5, trang: 324 – 329, năm: 2016
Minh chứng: https://docplayer.net/86132176-The-4-th-academic-conference-on-natural-science-for-young-scientists-master-and-phd-students-from-asean-countries.html
5 Study of Gamma Cascades of 59Ni by Thermal Neutron Reaction. Tác giả: Nguyen An Son, Truong Van Minh và các tác giả khác. Tạp chí: Research Journal in Engineering and Applied Sciences (RJEAS), số: Vol 02, Number 06, trang: 409-412, năm: 2013
Minh chứng: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.680.6611&rep=rep1&type=pdf
6 Dosimetric evaluation of lung treatment plans produced by the Prowess Panther system using Monte Carlo simulation. Tác giả: Luong Thi Oanh, Duong Thanh Tai, Truong Thi Hong Loan, Trinh Hong Minh, Truong Van Minh and JamesCL Chow. Tạp chí: Biomedical Physics & Engineering Express, số: Volume 5, Number 5, trang: 055005, năm: 2019
Minh chứng: https://iopscience.iop.org
7 A Composite Method for Improving the Pulse Shape Discrimination Efficiency of a Scintillation Detector Using EJ-301 Liquid. Tác giả: Phan Van Chuan , Nguyen Xuan Hai , Nguyen Ngoc Anh , Pham Dinh Khang , Nguyen Quang Hung , Truong Van Minh , and Nguyen Duy Ly. Tạp chí: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, số: 70, trang: pp 1-11, năm: 2021
Minh chứng: https://ieeexplore.ieee.org/document/9376711?source=authoralert
 
TTSách, giáo trình
1 Bài tập kỹ thuật hạt nhân. Chủ biên: Nguyễn Đức Hòa. Đồng tác giả: Nguyễn An Sơn, Trương Văn Minh, Lê Viết Huy. Nơi xuất bản: NXB Đại học quốc gia Tp. HCM, ISBN: 978-604-73-4531-1 . Năm: 2017
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2011 Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai2467/QĐ-UBND28/9/2011
2 2013 Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai2694/QĐ-UBND27/8/2013
3 2016 Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai2621/QĐ-UBND13/8/2016
4 2018 Bằng khen Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai34/QĐ-LĐLĐ14/8/2018
5 2018 Bằng khen Hội Vật lí Việt Nam523/HVLVN21/4/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ