Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thị Lý
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/05/1972
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tại: Trường ĐH kinh tế TP. HCM
Lĩnh vực NC Tài chính
Chức danh KH:
Tiếng Anh: CN
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 The satisfaction level of foreign direct investment enterprises at the industrial zone of Dong Nai province, Vietnam. . Tác giả: Nguyễn Thị Lý ;Trà Văn Trung. Tạp chí: Kỹ yếu hội thảo khoa học: Định vị kinh tế Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)., số: ISBN: 978-604-73-4695-0, trang: 634-647, năm: 2016
Minh chứng: http://sachdaihoc.edu.vn
2 The Factors affecting foreign direct inverterment at the Industrial Zones of Dong Nai province.. Tác giả: Nguyễn Thị Lý; Trà Văn Trung. Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai., số: ISSN: 2354 - 1482, trang: 41-61, năm: 2017
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/tap-chi-khoa-hoc-so-05-2017
3 Chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (Nghiên cứu trường hợp các khu công nghiệp Đồng Nai).. Tác giả: Nguyễn Thị Lý; Trà Văn Trung. Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học Nghiên cứu kinh tế chính trị học ở Việt Nam: Hiện trạng và những vấn đề đặt ra hiện nay., số: ISBN: 978-604-73-5734-5, trang: 166 -177, năm: 2017
Minh chứng: http://sachdaihoc.edu.vn
4 Quản lý thuế các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai.. Tác giả: Nguyễn Thị Lý. Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai., số: ISSN: 2354 - 1482, trang: 51-61, năm: 2017
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/tap-chi-khoa-hoc-so-07-2017
5 Determinant of the Factors Influencing tax complaince enterprices in Dong Nai province. . Tác giả: Nguyễn Thị Lý; Trà Văn Trung. Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai., số: ISSN: 2354 - 1482, trang: 15-31, năm: 2018
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/tap-chi-khoa-hoc-so-08-2018
6 Chính sách thuế đối với thu hút đầu tư tư nhân tại tỉnh Đồng Nai trong điều kiện cách mạng 4.0. Tác giả: Nguyễn Thị Lý; Trà Văn Trung. Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học: " Cách mạng cồn nghiệp 4.0 với phát triển khoa học - công nghệ ở Việt Nam., số: ISBB: 978-604-6617-0, trang: 306-313, năm: 2018
Minh chứng: www.sachdaihoc.edu.vn.
7 Tác động của chính sách thuế đối với thị trường bất động sản. Tác giả: Nguyễn Thị Lý . Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại học ISSN 2354-1482 Đồng Nai. , số: SỐ 18/2020 ISSN 2354-1482, trang: 7-15, năm: 2020
Minh chứng: website: tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn.
8 FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ITS EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH OF DONG NAI. Tác giả: Nguyễn Thị Lý . Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai. ISSN: 2354 - 1482, số: SỐ 20-2021 ISSN 2354-1482, trang: 19-30, năm: 2021
Minh chứng: website: tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Factors affecting tax complaince behaviors of foreign direct inverterment enterprices in Dong Nai province, Vietnam. . Tác giả: Nguyễn Thị Lý. Tạp chí: NIDA International Business Conference, March 4, 2017, Thai Lan, số: ISBN: 978-974-231-927-4, trang: 298-307, năm: 2017
Minh chứng: http://2017mba.nida.ac.th/conference/2017/20180207110740/ 20180207115244
2 The Tax Compliance of Foreign Direct Investment Enterprises (A Case Study in Dong Nai Province, Vietnam). Tác giả: Nguyễn Thị Lý. Tạp chí: 2018 IBSS, International Conference on Industry Business anh Social Sciences; Wasade University, Tokyo, Japan, August 22-24, 2018., số: ISSN 2518 -0789, trang: 148-161, năm: 2018
Minh chứng: https:// iconf-my.sharepoint.com/personal/123_my_conf_tw/Documents/Download/IBSS_Full%20Paper.pdf;
3 The Impact of FDI on Economic Growth in Dong Nai, Vietnam in the Period of 2015-2020. Tác giả: Nguyễn Thị Lý Trà Văn Trung. Tạp chí: ICBBD 2019, International Conference on Business, Big-Date and Decision Sciences; Tokyo University of Science, Tokyo, Japan August 22-24, 2019;, số: ISSN 2521-3806, trang: 257-274, năm: 2019
Minh chứng: www.conf.tw/site/userdata/1261/program/full%20paper%20proceedings%20of%202019%20ICBBD.PDF?N.
4 Effects of Tax Incentive Policy in the Investment Decision of Foreign Enterprises in Dong Nai Province, Vietnam. Tác giả: Nguyễn Thị Lý . Tạp chí: ICBBD 2019, International Conference on Business, Big-Date and Decision Sciences; Tokyo University of Science, Tokyo, Japan August 22-24, 2019;, số: ISSN 2521-3806, trang: 282-293, năm: 2019
Minh chứng: www.conf.tw/site/userdata/1261/program/full%20paper%20proceedings%20of%202019%20ICBBD.PDF?N.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ