Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Lê Thị Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/10/1970
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên chính
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Lịch sử triết học; Tại: Trường ĐH KH & XH Nhân Văn TP.HCM
Lĩnh vực NC Triết học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Kinh tế chính trị, Kinh tế tri thức
Chức danh KH:
Tiếng Anh: C
Ngoại ngữ:
Tin học: A
Đơn vị công tác: Bộ môn Lý luận Chính trị
 
TTĐề tài
1 Cấp nhà nước: Quan điểm của Ph.Bêcơn về vai trò của tri thức khoa học và vấn đề phát triển kinh tế tri thức trong thời đại hiện nay. Chủ nhiệm: Lê Thị Huyền. Thành viên: không có. Năm bắt đầu: 2008 - Năm kết thúc: 2013.
Minh chứng: văn bản/file.
2 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu tham khảo học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ nhiệm: Lê Thị Huyền. Thành viên: Nguyễn Thị Hương, Hồ Thị Luyên. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
Minh chứng: văn bản/file.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Ph.Bêcơn với dự án “Đại phục hồi khoa học”. Tác giả: Lê Thị Huyền. Tạp chí: Tạp chí Triết học , số: Số 2, trang: , năm: 2010
Minh chứng: tạp chí.
2 Francis Bacon và sự xác lập phương pháp luận qui nạp khoa học. Tác giả: Lê Thị Huyền. Tạp chí: Tạp chí khoa học xã hội, số: 2, trang: , năm: 2011
Minh chứng: tạp chí.
3 Ph.Bêcơn và mô hình xã hội lý tưởng “New Atlantis”. Tác giả: Lê Thị Huyền. Tạp chí: Tạp chí Đại học Công nghiệp, số: 2, trang: , năm: 2011
Minh chứng: tạp chí.
4 Vai trò của tri thức khoa học trong đời sống xã hội – Quan điểm của Francis Bacon. Tác giả: Lê Thị Huyền. Tạp chí: Tạp chí Đại học Sài Gòn, số: 2, trang: , năm: 2009
Minh chứng: Tạp chí.
5 Sự phê phán của Phranxi Bêcơn đối với chủ nghĩa kinh viện và các sai lầm trong quá trình nhận thức - thực chất và ý nghĩa lịch sử . Tác giả: Lê Thị Huyền. Tạp chí: Tạp chí Thông tin khoa học, Trường ĐH Đồng Nai,, số: 3, trang: , năm: 2013
Minh chứng: Tạp chí.
6 Kinh tế tri thức – xu thế phát triển tất yếu trong thời đại ngày nay . Tác giả: lê Thị Huyền. Tạp chí: Tạp chí Thông tin khoa học, Trường ĐH Đồng Nai, số: 5, trang: , năm: 2013
Minh chứng: Tạp chí.
7 Sự cần thiết biên soạn tài liệu tham khảo môn học những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin . Tác giả: Lê Thị Huyền. Tạp chí: Tạp chí Thông tin khoa học, Trường ĐH Đồng Nai, số: 5, trang: , năm: 2013
Minh chứng: Tạp chí.
8 Phương pháp luận khoa học và mô hình xã hội lý tưởng trong New Atantis của Ph.Bêcơn . Tác giả: Lê Thị Huyền. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Nai, số: 1, trang: , năm: 2016
Minh chứng: tạp chí.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2013 Bằng khen
Minh chứng: văn bản.
UBND ĐN  
2 2016 Bằng khen
Minh chứng: văn bản.
UBND ĐN  
3 2018 Bằng Khen
Minh chứng: văn bản.
UBND ĐN  

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ