Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thành Hưng
Giới tính: Nam
Ngày sinh:
Chức vụ:
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ; Chuyên ngành: ; Tại: Trường ĐH KHKT Nông Lâm Tây Bắc
Lĩnh vực NC Khoa học môi trường
Chức danh KH:
Tiếng Anh:
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Khoa Tổng hợp
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Khảo sát, sàng lọc loài thực vật bản địa (tỉnh Bình Dương) có khả năng xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng Cd.. Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Hưng. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: Số 157/QĐ-ĐHTDM ngày 02 thang 03 năm 2017.
2 Cấp tỉnh: Nghiên cứu xác định nguồn gốc và đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục hàm lượng Crom cao trong đất tại thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Hưng. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2020.
Minh chứng: Số 2238/TB-SKHCN, ngày 28/12/2018.
3 Cấp bộ: Nghiên cứu bảo tồn và phát triển loài dược liệu Sâm Cau (Curculigo orchioides Gaertn.), tại khu vực Trung Trung bộ, Việt Nam. Chủ nhiệm: Phạm Thành. Thành viên: Nguyễn Thành Hưng. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: NL - 02 Cấp bộ (Công văn số 2606 /BGDĐT-KHCNMT ngày 02 tháng 04 năm 2016).
4 Cấp nhà nước: Nghiên cứu công nghệ sản xuất màng cellulose sinh học từ nước quả dừa khô ứng dụng làm bao gói thực phẩm. Chủ nhiệm: Hoàng Xuân Niên. Thành viên: Nguyễn Thành Hưng. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2021.
Minh chứng: Số 2623/ QĐ-BKHCN, ngày 11 tháng 9 năm 2018.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Đặc điểm dinh dương và sinh sản của nhông cát Leiolepis guttata (Cuvier, 1829) ở ven biển Qui Nhơn, tỉnh Bình Định. Tác giả: Ngô Đắc Chứng, Nguyễn Thành Hưng . Tạp chí: Tạp chí khoa học và giáo dục, Đại học Sư Phạm Huế, , số: 03, 2008, trang: , năm: 2008
Minh chứng: http://stdb.hnue.edu.vn/portal/index.php?tabid=1019
2 Nghiên cứu đặc điểm hình thái và kiểu nhân của nhông cát Leiolepis guttata (Cuvier, 1829) ở ven biển Qui Nhơn tỉnh Bình Định. Tác giả: Ngô Đắc Chứng, Nguyễn Thành Hưng . Tạp chí: Tạp chí Đại học Sư Phạm Hà Nội, số: 3, 2009. , trang: , năm: 2009
Minh chứng: https://vjol.info.vn/index.php/TCKH-DHH
3 Phân tích rủi ro do khai thác cát trên sông Thị Tính. Tác giả: Hồ Chí Anh, Nguyễn Thành Hưng . Tạp chí: Đại học Thủ Dầu Một, số: ISSN: 1859-4433, số 1, trang: 98-104, năm: 2011
4 A two-year field study of phytoremediation using Solanum nigrum L. in Dong Nai, Vietnam. Tác giả: Nguyen Thanh Hưng, Mai Huong Tra . Tạp chí: Journal of Science and Technology., số: ISSN: 0866-708X. 54 (2A), trang: 78-83, năm: 2016
5 Solanum nigrum L., thực vật có khả năng xử lí đất ô nhiễm Cd. Tác giả: Nguyễn Thành Hưng. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam., số: ISSN: 1859-0004, tập 14, số 8, trang: 1231-1237, năm: 2017
6 Nghiên cứu trồng nấm bào ngư vàng (Plcitrinopileutus) bằng phụ phẩm nông nghiệp. Tác giả: Nguyễn Thị Thơm, Mai Hương Trà, Nguyễn Thành Hưng . Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, số: ISSN: 1859-1612, tập 01(45) , trang: , năm: 2018
7 Đánh giá hiện trạng tích lũy kim loại nặng (Cd, Cu, Zn) trong đất trồng rau ở ngoại ô Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Tác giả: Nguyễn Thành Hưng. Tạp chí: Tạp chí Khoa học đất Việt Nam, số: ISSN: 2525-2216. Số 59/ 2020, trang: 38- 42, năm: 2020
8 Tác động của việc thu hồi đất cho mục đích phát triển công nghiệp đến sinh kế người dân trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tác giả: Nguyễn Thành Hưng. Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, số: ISSN: 2588-1256. Tập 4 (2) , trang: 1851-1860, năm: 2020
9 Khảo sát, sàng lọc loài thực vật bản địa có khả năng xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng crom tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Tác giả: Nguyễn Thành Hưng, Mai Hương Trà. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, số: ISSN: 1859-0004, 19(1), trang: 110-118, năm: 2021
10 Đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng (As, Pb, Cd, Cu, Zn và Cr) trong đất nông nghiệp tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Tác giả: Nguyễn Thành Hưng. Tạp chí: Khoa học đất, số: 63-2021, trang: 60-64, năm: 2021
Minh chứng: http://tapchikhoahocdat.vn/
11 Hiện trạng và nguyên nhân ô nhiễm kim loại nặng trong đất nông nghiệp tại Thành phố Long Khánh tỉnh Đồng Nai. Tác giả: Nguyễn Thành Hưng, Trần Ngọc Hà. Tạp chí: Khoa học đất, số: No 64/2021, trang: 42-47, năm: 2021
Minh chứng: http://tapchikhoahocdat.vn/
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 The Effect of Fertilizers and Harvesting Time on the Absorption of Heavy Metals as, Pb to Brassica Juncea. . Tác giả: Nguyen Thanh Hung, Mai Huong Tra, Xiwang Tang, Puhui Ji , Yan’anTong . Tạp chí: International Journal of Applied Environmental Sciences, số: ISSN: 0973-6077. Volume 9, Number 5 , trang: pp. 2663-2675, năm: 2014
2 The Efficiency of Cadmium removal from various types of soil using vetiver grass. Tác giả: Nguyen Thanh Hung, Mai HuongTra, Xiwang Tang, Puhui Ji, Yan’anTong. Tạp chí: A Peer Reviewed International Journal of Asian Academic Research Associates , số: ISSN: 2319-2801, Volume 1, Number 5, trang: pp. 171-185, năm: 2014
3 Effects of organic fertilizers on the heavy metal absorption of Beta vulggaris L. var.cicla in soill contaminated with cadmium. Tác giả: Nguyen Thanh Hung, Mai Huong Tra, Puhui Ji, Yan’anTong . Tạp chí: Journal of International academic research for multidisciplinary , số: ISSN:2320-5083, Volume 3, Number 3, trang: pp.238-249, năm: 2015
4 Effects of organic fertilizers on the heavy metal absorption of agricutural crops in soil contaminated with Cadmium. Tác giả: Nguyen Thanh Hung, Puhui Ji, Mai HuongTra, Yan’anTong. Tạp chí: International Journal of Applied Environmental Sciences, số: ISSN:0973-6077, Volume 10, Number 1, trang: pp. 69-80., năm: 2015
5 Enhancing of the Phytoremediation Efficiency Using Indole-3-aceticacid (IAA). Tác giả: Puhui Ji, Xiwang Tang,Yongji Jiang, Thanh Hung Nguyen, Yan’an Tong, Pengcheng Gao, Wenshe Han . Tạp chí: Soil and Sediment Contamination., số: ISSN: 1532-0383, Volume 24, trang: pp. 909-916, năm: 2015
6 Cadmium uptake in above-ground parts of lettuce (Lactuca sativa L.).. Tác giả: Xiwang Tang, Yan Pang, Puhui Ji, Pengcheng Gao, Thanh Hung Nguyen, Yan'an Tong . Tạp chí: journal of Ecotoxicology and Environmental Safety, số: ISN: 0147-6513, Volume 125, trang: pp. 102-106, năm: 2016
7 Study of planting Chrysanthemum sp. with hydroponic models. Tác giả: Mai Huong Tra, Nguyen Thanh Hưng . Tạp chí: A Peer Reviewed International Journal of Asian Academic Research Associates , số: ISSN: 2319-280, Volume 3, Issue 6, trang: pp 77-83, năm: 2016
8 Effect of temperature, light on the growth and lipid accumulation of nannochloropsis oculata. Tác giả: Nguyen Thanh Hưng . Tạp chí: International Journal of Applied Environmental Sciences, số: ISSN 0973-6077 Volume 12, Number 3, trang: pp. 449-455, năm: 2017
9 Screening a Number of Local Plants Capable Of Cadmium Remediation in Northern Tan Uyen, Binh Duong, Vietnam. Tác giả: Nguyễn Thành Hưng . Tạp chí: International Journal of Applied Environmental Sciences , số: ISSN 0973-6077. Volume 13, Number 9 , trang: pp. 823-831 , năm: 2018
10 Efficiency of remediating soil contaminated with cadmium by Solanum nigrum. L. Tác giả: Nguyen Thanh Hung. Tạp chí: Research Journal of Chemistry and Environment, số: ISSN: 09720626. Vol. 23 (10), trang: 15-21, năm: 2019
11 The agricultural pollution risk estimation of livestock manures on heavy metals in Guanzhong plain.. Tác giả: Pang Yan ; Tang XiWang ; Ji PuHui ; Yang LiLi ; Nguyen Thanh Hung ; Tong YanAn. Tạp chí: China Environmental Science, số: ISSN : 1000-6923. Vol.35 No.12 , trang: pp.3824-3832, năm: 2015
Minh chứng: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20163033656
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
1 Đoàn Văn Phước
Đề tài: KHẢO SÁT, SÀNG LỌC MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT CÓ KHẢ NĂNG HẤP THỤ KIM LOẠI CADMIUM TRONG ĐẤT TẠI HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG
Trách nhiệm: Hướng dẫn chính
Thạc sỹĐại học Thủ Dầu Một20172019
2 Nguyễn Thị Thanh Kiều
Đề tài: HIỆU QUẢ XỬ LÝ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG CADMIUM (CD) CỦA CÂY Solanum nigrum L., TRÊN NHỮNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT KHÁC NHAU TẠI THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
Trách nhiệm: Hướng dẫn chính
Thạc sỹĐại học THủ Dầu Một20172019
3 Bạch Thanh Trọng
Đề tài: Tác động của việc thu hồi đất đến phát triển kinh tế công nghiệp đến các hộ dân trên địa bàn thị xã Bến Cát
Trách nhiệm: Hướng dẫn chính
Thạc sỹĐại học Thành Đông20182020
4 Bùi Lương Linh
Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi thường, hổ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Trách nhiệm: Hướng dẫn chính
Thạc sỹĐại học Thành Đông20182020
5 Phan Ngọc Trương
Đề tài: Thực trạng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thị trấn Lai Uyên huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương
Trách nhiệm: Hướng dẫn chính
Thạc sỹĐại học Thành Đông20182020
6 Trần Ngọc Hà
Đề tài: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀM LƯỢNG CROM (Cr) CAO TRONG ĐẤT TẠI KHU VỰC TRỒNG CÂY CHÔM CHÔM HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP- DỊCH VỤ-THƯƠNG MẠI BÌNH LỘC THỊ XÃ LONG KHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI
Trách nhiệm: Hướng dẫn chính
Thạc sỹĐại học Thủ Dầu Một20192021
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2017 Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương3189/QĐ – UBND17/11/2017

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ