Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Duy
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/07/1982
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử hạt nhân; Tại: Viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt Nam
Lĩnh vực NC Nuclear Physics, Nuclear Astrophysics, Nuclear Science - Technology and Application, Nuclear Medicine, Simulation in Physics, Methodology of Teaching Physics.
Chức danh KH:
Tiếng Anh: C
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
1 Cấp nhà nước: Study of unstable nuclei by using rare isotope accelerators. Chủ nhiệm: Nguyen Ngoc Duy. Thành viên: Kyungyuk Chae; Soomi Cha; Minsik Kwag; Duhyun Kim. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2019.
2 Cấp bộ: Microscopic inputs for nuclear reactions studies at low-energy. Chủ nhiệm: Tran Viet Nhan Hao. Thành viên: Nguyễn Ngọc Duy; Kazuhito Mizuyama; Trần Diệu Thuỳ. Năm bắt đầu: 2019 - Năm kết thúc: 2020.
3 Cấp nhà nước: Nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết hàm lực bức xạ và mật độ mức của một số hạt nhân kích thích. Chủ nhiệm: Le Tan Phuc. Thành viên: Le Hong Khiem; Nguyen Quang Hung; Nguyen Ngoc Duy; Tran Viet Nhan Hao; Nguyen Xuan Hai; Hoang Anh Tuan Kiet; Le Ngoc Thiem; Nguyen Ngoc Anh; Nguyen Hoang Tung. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2021.
4 Cấp bộ: Program of Development in the field of Physics by 2020- Study of unstable nuclei beam induced nuclear reactions at RIKEN (Japan). Chủ nhiệm: Le Hong Khiem. Thành viên: Nguyen Ngoc Duy; Dam Nguyen Binh.. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2020.
5 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng phòng thí nghiệm ảo môn Vật lý Đại cương. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Duy - Trần Minh Hùng. Thành viên: Hoàng Công Phương; Nguyễn Trung Thừa; Trần Huy Dũng; Nguyễn Kim Uyên; Hồ Sỹ Chương. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
6 Cấp cơ sở (trường): Ứng dụng Vật lý Hạt nhân trong nghiên cứu Vật lý Thiên văn. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Duy. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2016.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Độ mất năng lượng của chùm hạt 4He và 22Mg trong bia khí He+CO2. Tác giả: Nguyen Kim Uyen, Nguyen Ngoc Duy, David Miles Kahl. Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - ĐHSPKTHCM, số: 1859-1272, trang: 9-14, năm: 2015
2 An experimental design of the 16O+12C scattering measurement. Tác giả: Nguyen Ngoc Duy, Le Hong Khiem, Tran Huy Dung. Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học - ĐHSPHN2, số: 1859-2325, trang: 3-10, năm: 2017
3 Thí nghiệm Vật lý ảo với Easy Java Simulation. Tác giả: Nguyễn Ngọc Duy, Trần Minh Hùng, Nguyễn Kim Uyên. Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học - ĐH Đồng Nai, số: 2354-1482, trang: 120-129, năm: 2017
4 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong Dạy-Học Vật lý Đại cương. Tác giả: Nguyễn Ngọc Duy, Phạm Văn Thanh, Nguyễn Kim Uyên. Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học - ĐH Đồng Nai, số: 2354=1482, trang: 166-174, năm: 2017
5 Nghiên cứ hạt nhân không bền trên máy gia tốc. Tác giả: Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Kim Uyên. Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học - ĐH Đồng Nai, số: 2354-1482, trang: 59-72, năm: 2016
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Beam production of 18Ne with in-flight method for alpha scattering at CRIB. Tác giả: N. N. Duy et al.. Tạp chí: Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, số: 0168-9002, trang: 8–13, năm: 2018
2 Heating factors of gas targets for radioactive ion beam production. Tác giả: N. N. Duy et al.. Tạp chí: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, số: 0236-5731, trang: 1-8, năm: 2018
3 Low-energy radioactive ion beam production of 22Mg. Tác giả: N. N. Duy et al.. Tạp chí: Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, số: 0168-9002, trang: 99-101, năm: 2013
4 Study of α-cluster Structure in 22Mg Using a Radioactive Ion Beam. Tác giả: S.M. Cha, ..., N.N.Duy et al.. Tạp chí: Journal of the Korean Physical Society, số: 0374-4884 /1976-8524 , trang: 1055-1060, năm: 2018
5 Evidence for prevalent Z = 6 magic number in neutron-rich carbon isotopes. Tác giả: T.D.Trong, ... N.N.Duy et al.. Tạp chí: Nature Communications, số: 2041-1723, trang: 1-7, năm: 2018
6 Microscopic optical potential obtained from energy-density-functional approach for neutron–nucleus elastic scattering. Tác giả: T.V.Nhan Hao, ... N.N. Duy et al.. Tạp chí: International Journal of Modern Physics E, số: 0218-3013/1793-6608, trang: 1850052-1, năm: 2018
7 First measurement of 30S+α resonant elastic scattering for the 30S(α,p) reaction rate. Tác giả: D.M. Kahl, ... N.N. Duy et al.. Tạp chí: Physical Review C, số: 0556-2813/1089-490X, trang: 015802, năm: 2018
8 Experimental investigation of a linear-chain structure in the nucleus 14C. Tác giả: H. Yamaguchi, ... N.N. Duy et al.. Tạp chí: Physics Letters B, số: 0370-2693, trang: 11-16, năm: 2017
9 Charge-changing cross-section measurements of 12-16C at around 45A MeV and development of a Glauber model for incident energies 10A–2100A MeV. Tác giả: T.D.Trong, ... N.N.Duy et al.. Tạp chí: Physical Review C , số: 0556-2813/1089-490X, trang: 064604, năm: 2016
10 α-resonance structure in 11C studied via resonant scattering of 7Be+α and with the 7Be(α,p)reaction. Tác giả: H. Yamaguchi, ... N.N. Duy et al.. Tạp chí: Physical Review C, số: 0556-2813/1089-490X, trang: 034303, năm: 2013
11 Recent developments and research projects at the low-energy RI beam facility CRIB. Tác giả: H. Yamaguchi, ... N.N. Duy et al.. Tạp chí: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B , số: 664–667/0168-583X, trang: 664-667, năm: 2013
12 30S(a,p) Thermonuclear Reaction Rate from Experimental Level Structure of 34Ar. Tác giả: D.M. Kahl, ... N.N. Duy et al.. Tạp chí: Japanese Physical Society Conference Proceedings, số: 978-4-89027-130-6, trang: 020510, năm: 2017
13 Experimental Studies of Light-ion Nuclear Reactions Using Low-energy RI Beams. Tác giả: H. Yamaguchi, ... N.N. Duy et al.. Tạp chí: Japanese Physical Society Conference Proceedings, số: 978-4-89027-130-6, trang: 010503, năm: 2017
14 Study on α-cluster levels in non-4n nuclei using low-energy RI beam. Tác giả: H. Yamaguchi, ... N.N. Duy et al.. Tạp chí: IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series, số: 1742-6596/1742-6588, trang: 012025, năm: 2017
15 Experimental investigation of the 30S(α,p) thermonuclear reaction in x-ray bursts.. Tác giả: D.M. Kahl, ... N.N. Duy et al.. Tạp chí: EPJ Web ofConferences, số: 2100-014X, trang: 04005 , năm: 2016
16 Study of α cluster structure in 22Mg. Tác giả: S.M. Cha, ..., N.N.Duy et al.. Tạp chí: Il Nuovo Cimento C, số: 2037-4909/1826-9885, trang: 1-4, năm: 2016
17 Investigation of the waiting point 22Mg in the rp-process.. Tác giả: N. N. Duy et al.. Tạp chí: RIKEN Accelerator Progress Report 48, số: 0289-842X, trang: 68, năm: 2015
18 Study of resonance states in 26Si by elastic scattering of 22Mg+a. Tác giả: N.N. Duy et al.. Tạp chí: RIKEN Accelerator Progress Report 47, số: 0289-842X, trang: 43, năm: 2014
19 Active target studies of the p-process at CRIB. Tác giả: D.M. Kahl, ... N.N. Duy et al.. Tạp chí: AIP Conference Proceedings , số: 0094-243X, trang: 163, năm: 2014
20 Nuclear clusters studied with alpha resonant scatterings using RI beams at CRIB. Tác giả: H. Yamaguchi, ... N.N. Duy et al.. Tạp chí: Journal of Physics: Conference Series 569, số: 1742-6596, trang: 012019, năm: 2014
21 Studies on alpha-induced astrophysical reactions using the lowenergy RI beam separator CRIB. Tác giả: H. Yamaguchi, ... N.N. Duy et al. Tạp chí: EPJ Web of Conferences 66, số: 2100-014X, trang: 07027, năm: 2014
22 RI beam production in the 22Mg+a at CRIB. Tác giả: N. N. Duy et al.. Tạp chí: CNS Annual Report 2011 - The University of Tokyo, số: 1343-2230, trang: 7-8, năm: 2013
23 Role of the 22Mg(α,p)25Al Reaction and Its First Direct Measurement.. Tác giả: N.N.Duy et al.. Tạp chí: CNS Annual Report 2011 - The University of Tokyo, số: 1343-2230, trang: 9-10, năm: 2013
24 Beam production of 22Mg for studying alpha-scattering at CRIB.. Tác giả: N. N. Duy et al.. Tạp chí: RIKEN Accelerator Progress Report 46, số: 0289-842X, trang: 19, năm: 2013
25 Active target measurement of the 22Mg+a system in inverse kinematics.. Tác giả: N. N. Duy et al.. Tạp chí: RIKEN Accelerator Progress Report 45, số: 0289-842X, trang: 20, năm: 2012
26 Excitation functions of 7Be+a elastic and inelastic scattering cross sections.. Tác giả: H. Yamaguchi, ... N.N. Duy et al.. Tạp chí: CNS Annual Report 2010 - The University of Tokyo, số: 1343-2230, trang: 1-2, năm: 2012
27 Measurement of alpha resonance scattering on 7Be.. Tác giả: H. Yamaguchi, ... N.N. Duy et al.. Tạp chí: CNS Annual Report 2009 - The University of Tokyo, số: 1343-2230, trang: 1-2, năm: 2011
28 Alpha resonant scattering for astrophysical reaction studies. Tác giả: H. Yamaguchi, ... N.N. Duy et al.. Tạp chí: AIP Conference Proceedings 1594, số: 0094-243X, trang: 220, năm: 2014
29 Studies on nuclear astrophysics and exotic structure at the low-energy RI beam facility CRIB. Tác giả: H. Yamaguchi, ... N.N. Duy et al.. Tạp chí: JPS Conf. Proc., số: 978-4-89027-130-6, trang: 010011, năm: 2015
30 Exotic beam for Direct Measurement of the 22Mg. Tác giả: N. N. Duy et al.. Tạp chí: Journal of Physical Science and Application, số: 2159-5348, trang: 82-85, năm: 2013
31 Investigation of gas gain of gem-foil used in low energy radioactive beam experiment. Tác giả: N.N. Duy et al.. Tạp chí: Communications in Physics, số: 0868-3166, trang: 283-287, năm: 2012
32 Feasibility study of direct measurement of Stellar reaction 22Mg(a,p)25Al. Tác giả: N. N. Duy et al.. Tạp chí: Communications in Physics, số: 0868-3166, trang: 169-178, năm: 2011
 
TTSách, giáo trình
1 Từ Hạt Nhân đến Vũ Trụ. Chủ biên: Nguyễn Ngọc Duy. Nơi xuất bản: NXB ĐHQG TP. HCM. Năm: 2018
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2015 Bằng khen UBND Tỉnh Đồng Nai  
2 2015 Bằng khen Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai  

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ